Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Leader este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE. Leader vine de la „Legături între acţiuni de dezvoltarerurală”. După cum sugerează şi numele, este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, şi nu un set fix de măsuri care trebuie implementate. Experienţa a arătat că Leader poate aduce modifi cări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale. Poate juca un rol important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme rurale vechi şi noi şi devine un fel de „laborator” pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru testarea unor modalităţi noi de satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale.

    LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.
GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia.

     LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice.
De aceea, LEADER nu este numai un instrument de finanțare, ci, prin prisma exemplelor de la nivel european, reprezintă modalitatea optimă de dezvoltare locală și regională a zonelor LEADER.

     Teritoriul parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Cerna-Oltet”, ce cuprinde optsprezece unitati administrativ teritoriale din judetul Valcea, nu a facut parte in perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Actiune Locala, si, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordarii LEADER pentru dezvoltarea comunitatii. Situatia actuala a teritoriului reflecta o capacitate de dezvoltare insuficient fructificata la nivel local, ce nu raspunde nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privati. Exista o nevoie accentuata ca actorii locali sa fie mai bine informati si incurajati in legatura cu oportunitatea de a se implica intr-o mare masura in procesul de dezvoltare a propriei comunitati locale. Dezvoltarea comunităților este un proces pe termen lung, care presupune, în mod normal, atât resurse financiare, cât și parteneriate locale durabile, abordarea LEADER putand reprezenta solutia pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesară mobilizarea tuturor părților interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai societății civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea.
Rolul parteneriatului este foarte important in expunerea principalelor provocări de la nivel local, stabilirea priorităților, identificarea soluțiilor de dezvoltare și aplicarea de măsuri și a unei strategii integrate ce va incuraja promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivel local. Implementarea acestei strategii va asigura interconectarea actorilor locali, diseminarea cunoștințelor și noilor metode inovative şi animarea actorilor comunităţilor locale, lucruri esenţiale pentru un spaţiu rural activ. Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluţiei structurale a acestei comunități. De asemenea, nevoia întăririi capacitatii de gestionare locala trebuie sã fie sporitã, ca actorii interesați din zonele rurale sã fie mai bine informați și stimulați în legãturã cu posibilitatea de a se implica în mai mare mãsurã în procesul de dezvoltare a propriilor comunitãți locale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice bazata pe o strategie de dezvoltare locală coerenta, avand la baza nevoile locale.
Strategia parteneriatului reprezentat de Asociatia Grup de Actiune Locala “Cerna-Oltet” a fost conceputa în sensul valorificării punctelor forte sau „atuurilor” sociale, de mediu și economice ale comunității, vizand o abordare integrata și punand in prim plan acțiunile de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, combinand soluții pentru problemele existente la nivelul comunităților locate reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi.

     Faptul ca in perioada anterioara de programare in acest teritoriu nu a existat o structura de tip LEADER determina aparitia unor disparitati la nivel judetean si regional fata de zonele in care abordarea LEADER a functionat, beneficiile acestor structuri fiind deja vizibile in acele zone. Astfel, in afara crearii unei “instrument”de cooperare între autorităţile publice şi organizaţiile din cadrul sectorului privat, incurajand implicarea reala a cetatenilor in deciziile strategice ce vor influenta comunitatea pe termen lung, abordarea LEADER a dovedit o contributie clara in sporirea dezvoltarii economice si sociale a zonelor acoperite prin realizarea de proiecte de dezvoltarea locală ponind de la potentialul local.
Obiectivul principal asumat de catre GAL Cerna-Oltet vizeaza dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunătățirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta socială, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, dezvoltarea turistica a zonei, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non-agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială etc. Teritoriul reprezentat de catre Asociatia GAL “Cerna- Oltet” detine avantaje ce pot fi valorificate pentru a forma un parteneriat solid si a transforma unitar aceste comunitati in baza unei strategii inovative si integrate, proiectata în funcție de realitățile contextului local prin adaptarea deciziilor la nevoile variate ale zonei. GAL Cerna-Oltet isi exprima intentia de a dezvolta actiuni de cooperare. Proiectul de cooperare va fi finantat prin masura 19.3 si va contribui la obiectivele SDL prin identificarea si utilizarea de metode pentru a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiei locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă și de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor.
Prin instrumentarea strategiei de dezvoltare, teritoriul GAL Cerna –Oltet se va putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia.